• Reklamacja, odstąpienie, zwrot.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Informacja o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru lub podanie powodu ograniczenia tego prawa (np. naruszone opakowanie). Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Informacja o stronie ponoszącej koszty przesyłki w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi sprzedawca/kupujący,

 
REKLAMACJA


Zgłoszenie reklamacyjne (reklamacja).


1. Konsumenci mogą złożyć reklamację dotyczące produktów niezgodnych z umową w Sklepie ul. Traugutta 9A 49-200 Grodków lub wysyłając reklamację na adres pocztowy Sklepu, z użyciem formularza reklamacyjnego w wersji papierowej , którego wzór dostępny jest w Sklepie lub na stronie ttps://fireshop.com.pl/news/n/55/Zwroty-i-reklamacje/.

Wniosek reklamacyjny do pobrania tutaj.

 2. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących procedury reklamacyjnej prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Fireshop.pl poprzez formularz kontaktowy dostępny pod linkiem: https://fireshop.com.pl/contact Formularz kontaktowy lub kontakt z następującym numerem telefonu: +48 888444998.

3. Fireshop.pl informuje, że w przypadku reklamacji niektórych produktów niezgodnych z Umową, Kupujący może skorzystać również z innych sposobów składania reklamacji niż te wskazane powyżej. Informacje o tym, czy w stosunku do danego produktu niezgodnego z Umową jest możliwe złożenie reklamacji również w inny, dodatkowy sposób oraz szczegóły dotyczące sposobu składania takich reklamacji, są dostępne u pracowników sklepu pod tel. +48 888444998.

 4. Kupujący w zgłoszeniu reklamacyjnym powinien wskazać: podstawę reklamacji, tj. czy składa reklamację na podstawie rękojmi konsumenckiej czy też gwarancji; swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe; datę zakupu produktu niezgodnego z Umową, cenę produktu zapłaconą w Sklepie, nazwę i symbol produktu niezgodnego z Umową, opis wady, moment stwierdzenia niezgodności produktu z umową, oraz swoje żądanie – pkt.5 jak niżej. Dodatkowo Kupujący powinien przedstawić dowód potwierdzający, że produkt niezgodny z Umową został zakupiony w Sklepie (paragon lub faktura). Podanie ww. informacji przez Kupującego ułatwi przeprowadzenie procedury reklamacyjnej przez Fireshop.pl, jednakże nie jest obligatoryjne i nie wpłynie na ocenę merytoryczną zgłoszenia reklamacyjnego. W razie niedających się usunąć wątpliwości co do treści reklamacji, Fireshop.pl skontaktuje się z Kupującym z użyciem podanych przez niego danych kontaktowych.

 5. W przypadku, gdy Kupujący składa reklamację dotyczącą produktu niezgodnego z Umową w oparciu o rękojmię konsumencką, Kupujący jest uprawniony do: żądania wymiany albo naprawy produktu niezgodnego z Umową. Fireshop.pl może dokonać wymiany produktu niezgodnego z Umową, gdy Kupujący żąda naprawy tego produktu, lub Fireshop.pl może dokonać naprawy produktu niezgodnego z Umową, gdy Kupujący żąda jego wymiany, jeżeli doprowadzenie produktu niezgodnego z Umową do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupujący jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Fireshop.pl.

Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dla Lidl dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany produktu niezgodnego z Umową, Fireshop.pl może odmówić doprowadzania Produktu do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Fireshop.pl uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Kupującego powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.


Fireshop.pl jest zobowiązany wymienić albo naprawić Produkt Niezgodny z Umową w czasie 28 dni od otrzymania reklamacji Kupującego, oraz bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
Złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy sprzedaży w zakresie dotyczącym produktu niezgodnego z Umową (tj. o zwrot ceny zapłaconej za produkt niezgodny z Umową Wadą), gdy:

 Fireshop.pl odmówił doprowadzenia produktu niezgodnego z Umową do zgodności z umową, gdy zarówno wymiana jak i naprawa tego produktu są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów dla Fireshop.pl;

 b) Fireshop.pl nie dokonał naprawy lub wymiany produktu niezgodnego z Umową zgodnie z art. 43d ust. 4-5 ustawy o prawach Kupującego, w tym: nie dokonał naprawy/wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Kupujący go nabył; nie odebrał produktu niezgodnego z Umową udostępnionego przez Kupującego; gdy niezgodność z umową została ujawniona po zamontowaniu produktu – nie zdemontował produktu niezgodnego z Umową lub nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, ani nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt;

 c) brak zgodności produktu z umową występuje nadal, pomimo że Fireshop.pl próbował doprowadzić ten produkt do zgodności z umową;

 d) brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży (tj. bez konieczności składania przez Kupującego żądania naprawy lub wymiany produktu niezgodnego z Umową);

 e) z oświadczenia Fireshop.pl lub okoliczności wyraźnie wynika, że Fireshop.pl nie doprowadzi produktu niezgodnego z Umową do zgodności z umową w podanym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny produktu niezgodnego z Umową wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości produktu, który jest zgodny z umową. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność produktu z umową jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność produktu z umową jest istotna.

Uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy sprzedaży ogranicza się do produktów niezgodnych z Umową. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych z produktów zakupionych przez Kupującego, Kupujący może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do Produktów Niezgodnych z Umową. W odniesieniu do innych produktów nabytych wraz z Produktami Niezgodnymi z Umową, Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie produkty zgodne z umową.

Terminy reklamacji i okres odpowiedzialności Fireshop.pl

 1. Fireshop.pl ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Kupującemu i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. 

 2. Produkt niezgodny z Umową podlegający naprawie lub wymianie Kupujący udostępnia Fireshop.pl. Fireshop.pl odbiera od Kupującego Produkt na swój koszt. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Fireshop.pl. Niezależnie od tego Kupujący jest uprawniony do dostarczenia produktu Niezgodnego z Umową do Sklepu, w którym reklamacja jest składana lub w którym reklamacja została już złożona. W przypadku dostarczenia Produktu niezgodnego z Umową przez Kupującego do właściwego Sklepu, Fireshop.pl zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostarczenia Produktu do Sklepu (w tym uzasadnionych opłat pocztowych lub kosztów przewozu). 

 1. W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa obniżenia ceny produktu niezgodnego z Umową, Fireshop.pl zwraca Kupującemu kwoty należne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny. 

 1. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, Kupujący niezwłocznie zwraca produkt niezgodny z Umową do Sklepu na koszt Fireshop.pl. Fireshop.pl zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania produktu niezgodnego z Umową lub dowodu jego odesłania do Sklepu. 

 1. Fireshop.pl dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

 1. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi konsumenckiej, Fireshop.pl ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Jeżeli Fireshop.pl nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni, uważa się, że uznał reklamację.

 Reklamacja w oparciu o gwarancję

 1. Kupujący wykonuje uprawnienia z gwarancji na zasadach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym wystawionym przez danego gwaranta (karta gwarancyjna). Reklamacje oparte na gwarancji mogą być składane bezpośrednio do gwaranta (bez udziału Fireshop.pl), na zasadach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym danego gwaranta. 

 1. W celu uniknięcia wątpliwości – Fireshop.pl nie udziela gwarancji (nie jest gwarantem). W odniesieniu natomiast do niektórych produktów Fireshop.pl oferuje jedynie nieodpłatną pomoc Kupującemu w zakresie zgłoszenia gwarantom reklamacji opartych na gwarancji. 

 1. W przypadku składania reklamacji opartych na gwarancji z pomocą Fireshop.pl, Kupujący może skorzystać z jednego ze sposobów składania reklamacji wskazanych w . Zgłoszenie reklamacyjne (reklamacja) punkt 1. powyżej.

 Postanowienia końcowe

 1. Fireshop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

 1. Zmiana Regulaminu może być dokonywana tylko ze skutkiem na przyszłość, tj. wobec reklamacji składanych począwszy od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu, i nie może naruszać praw nabytych Kupujących. 

 1. Fireshop.pl poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez wywieszenie w Sklepie informacji o zmianie Regulaminu i dacie wejścia w życie zmienionego Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu oraz dodatkowo zamieści informacje o tym na stronie internetowej https://www.fireshop.com.pl

 2. Zmiana Regulaminu wejdzie w życie w terminie nie wcześniejszym niż 7 dni od dnia poinformowania o takiej zmianie w sposób określony powyżej.
  ___________________________________________________________________

 Wersja poprzednia obowiązuje do: 18.11.2023 r. i do tego dnia obowiązuje nowa wersja jak wyżej.


Logo Fireshop.pl

Fireshop.pl
ul. Traugutta  9A,
49-200 Grodków
e-mail: biuro@firehop.pl
tel. +48 888 444 998