Podstawą do określenia, jaką gaśnicę wybrać jest Ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej Budynków i Obiektów.

Decyzja, jaką gaśnicę wybrać zależy od:
- wyniku analizy przeprowadzonej na podstawie projektu budynku,
- występujących zagrożeń, materiałów palnych, łatwopalnych i wybuchowych.
- ilości przebywających osób,
- ilości kondygnacji i ich powierzchni
- ustalenia lokalizacji i rodzaj i ilość środka gaśniczego

podyktowana jest również Ustawą o Ochronie Przeciwpożarowej Budynków i Obiektów. 

Spis treści:

 1. Klasyfikacja pożarów, czyli dlaczego typ gaśnicy w firmie ma znaczenie
 2. Jaka gaśnica do zakładu pracy?

 3. Gdzie umieścić gaśnice w firmie?

 4. Ile gaśnic umieścić w firmie?

 5. Gaśnice i sprzęt gaśniczy na stacjach paliw płynnych

 6. Czy w biurze powinna być gaśnica?

Klasyfikacja pożarów, czyli dlaczego typ gaśnicy w firmie ma znaczenie

Klasyfikacja pożarów i dobór odpowiedniej gaśnicy są kluczowe w zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Pożary dzielą się na różne klasy w zależności od rodzaju materiału palnego:

 • Klasa A: Materiały stałe (drewno, papier, tkaniny).
 • Klasa B: Płyny łatwopalne (benzyna, olej).
 • Klasa C: Urządzenia elektryczne.
 • Klasa D: Metale palne. 
 • Klasa F/K: Tłuszcze kuchenne.

 Kluczowe jest, aby wybór gaśnicy był dopasowany do specyfiki i potrzeb Twojej firmy oraz rodzaju potencjalnych pożarów. Więcej szczegółów na temat klasyfikacji pożarów znajdziesz w artykule na Wikipedii (po angielsku): Fire class.

Jaka gaśnica do zakładu pracy?

Dobieranie odpowiedniej gaśnicy do typu pożaru jest kluczowe w zapewnieniu bezpieczeństwa. Gaśnice wodne są najlepsze dla pożarów klasy A (materiały stałe), ale nieskuteczne w przypadku pożarów klasy B (płyny łatwopalne) i C (elektryczne). Gaśnice proszkowe i śniegowe są uniwersalne, skuteczne zarówno dla klas B i C. Specjalne gaśnice są wymagane dla pożarów klasy D (metale palne) i F/K (tłuszcze kuchenne). Najlepiej jest dokładnie przeanalizować jakie materiały/urządzenia w firmie stwarzają ryzyko pożaru i dobrać do nich odpowiednie gaśnice, na przykład:

 • W biurach z urządzeniami elektrycznymi (komputery, radia, ekspresy do kawy), gaśnice klasy C są niezbędne, ponieważ są bezpieczne dla elektryczności.
 • W warsztatach samochodowych lub miejscach, gdzie przechowywane są płyny łatwopalne, konieczne są gaśnice klasy B.
 • W kuchniach restauracji, gdzie mogą wybuchnąć pożary tłuszczu, potrzebne są gaśnice klasy F/K.
 • W magazynach z materiałami takimi jak drewno czy papier, zalecane są gaśnice klasy A.
Niewłaściwy dobór gaśnicy może być nieskuteczny lub nawet zwiększyć zagrożenie. Dlatego ważne jest, aby dobierać gaśnice z uwzględnieniem specyfiki danego miejsca i potencjalnych źródeł pożarów, a w razie wątpliwości skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Gdzie umieścić gaśnice w firmie?

Ogólnie ustawa Ustawą o Ochronie Przeciwpożarowej Budynków i Obiekt określa stosowanie min. 2kg (3 litry) środka gaśniczego na 100m2. Ustawa nie określa szczegółowo jaką gaśnice wybrać i gdzie ją zainstalować. W firmie gaśnice należy umieścić w łatwo dostępnych miejscach, blisko potencjalnych źródeł pożaru, takich jak kuchnie, magazyny, pomieszczenia z urządzeniami elektrycznymi, a także w miejscach o dużym ruchu ludzi, np. korytarzach czy holach. Ważne jest, by były widoczne i łatwo dostępne w razie nagłej potrzeby. Zapewnia to szybką reakcję w przypadku wybuchu pożaru, minimalizując ryzyko i potencjalne szkody. Dodatkowo regularne przeglądy i szkolenia pracowników z obsługi gaśnic są kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa.

Przy rozmieszczaniu sprzętu w obiektach należy stosować następujące zasady:

 • sprzęt powinien być umieszczany w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,
 • w obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli warunki techniczne na to pozwalają,
 • oznakowanie miejsc usytuowania sprzętu powinno być zgodne z Polskimi Normami,
 • do sprzętu powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m,
 • sprzęt należy umieszczać w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki),
 • odległość dojścia do sprzętu nie powinna być większa niż 30 m.

To nie wszystko. Do podjęcia decyzji potrzebne są jeszcze inne dane. W każdej firmie istnieje odpowiedzialność za osoby znajdujące się na terenie firmy, dlatego takie decyzje nie można podejmować samodzielnie. Właściciel lub zarządca obiektu odpowiada za bezpieczeństwo, zdrowie i życie przebywających osób na terenie obiektu. Do określenia rodzaju gaśnic i ich rozmieszczenia konieczna jest osoba o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, potwierdzonym świadectwem ukończenia kursu Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej lub osoby z wykształceniem pożarniczym. Decyzja osoby kompetentnej zawarta jest w wydanym przez nią dokumencie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

Natomiast w budynku o powierzchni poniżej 1000m2, gdzie przebywa mniej niż 50 osób i nie ma dużego zagrożenia pożarowego, nie jest wymagana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. W takim przypadku właściciel lub zarządca obiektu samodzielnie na własną odpowiedzialność może zdecydować o wyborze gaśnicy, spełniając oczywiście przepisy przeciwpożarowe. Fireshop.com.pl jako dystrybutor sprzętu przeciwpożarowego, korzystając z wiedzy i doświadczenia przekazuje wskazówki, w jaki sposób dobierać sprzęt i realizować zadania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w małej firmie, w domu czy w pojeździe. Wspieramy zakłady serwisu gaśnic w realizacji zadań wyposażenia obiektu w gaśnice, znaki, hydranty, ale również w naprawie, instalowaniu, oznakowaniu gaśnic, stosowaniu systemu oznakowania obiektu w znaki przeciwpożarowe, ewakuacyjne i bezpieczeństwa.


Ile gaśnic umieścić w firmie?


Obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, lub w gaśnice przewoźne. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, określonych w Polskich Normach dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.
Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

1) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:

 • zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL l, ZL II, ZL III lub ZL V,
 • produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
 • zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;

2) na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w punkcie 1,

W strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV gaśnice nie są wymagane. Są to budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki jednorodzinne

Wyliczenie ile potrzeba gaśnic do zakładu produkcyjnego wylicza rzeczoznawca lub inżynier pożarnictwa. Wyliczenia dokonuje się na podstawie sumy kaloryczności energetycznej całej masy w pomieszczeniu. Np. towaru, opakowań, środków transport, paliwa, ubrań, papieru, mebli itp. Dopiero do tej wartości podanej w megadżulach dobiera się ilość środka gaśniczego do lokalizacji w promieniu 30 m. Przy dużych składowiskach i palnych materiałach określa się stopień zagrożenia zakładu. Np. zakłady o podwyższonym zagrożeniu pożarowym (własna komórka ochrony pożarowej) i zakłady o wysokim zagrożeniu pożarowym (rafinerie, magazyny paliw, zakłady gazownicze - dla nich buduje się własne oddziały straży pożarnej i własny serwis).

Gaśnice i sprzęt gaśniczy na stacjach paliw płynnych

Stacje paliw płynnych należy wyposażyć w następujący sprzęt przeciwpożarowy:

 • 2 agregaty proszkowe lub śniegowe 25 kg,
 • 1 gaśnicę proszkową lub śniegową 6 kg dla stacji z jednym odmierzaczem paliw,
 • 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe 6 kg dla stacji więcej niż z jednym odmierzaczem paliw,
 • 3 koce gaśnicze, w tym 1 koc dla stanowiska wydawania gazu płynnego,
 • 2 gaśnice proszkowe lub śniegowe 6 kg na każde stanowisko wydawania gazu płynnego.

Czy w biurze powinna być gaśnica?

W każdym biurze powinna być gaśnica, ponieważ w biurze przebywają ludzie i są komputery z danymi, czasami dokumenty. Występuje też ryzyko pożaru np od czajnika, grzałki, komputera, itp. Częstotliwość pożarów nie jest kluczem do zabezpieczeń. Chodzi o możliwe straty i zagrożenia bez względu na częstotliwość. Jeżeli zagrożeniem jest życie rodziny, nie powinno się zastanawiać, co będzie, tylko należy zabezpieczyć swój dom przeciwko pożarowi. Więc jeśli jest szansa 1 na milion, że pożar może wybuchnąć, to koszt zabezpieczenia względem wartości utraconego życia do podanych wartości wystarczy w zupełnośc, żeby nie szacować czy tylko zabezpieczyć? Dlatego przepisy określają obowiązek zabezpieczenia miejsc bez względu na statystyki. Częstotliwość pożarów wynika z danych statystycznych podawanych na https://www.gov.pl/web/kgpsp/interwencje-podsumowanie-2022 


Więcej o stosowaniu gaśnic i znaków przeczytaj w naszym blogu i koniecznie

..ZAPISZ SIĘ DO NEWS
LETTERA..